Склад

1. Рада в межах своєї компетенції функціонує як дорадчий орган при Інституті. До складу Ради входять: Голова Ради, його заступник, секретар Ради та члени Ради.
2. Голова або члени Ради пропонують з числа членів Ради кандидатури заступника голови Ради та секретаря Ради, які обираються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради.
3. Склад Ради обирається терміном на 3 роки.
4. Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань діяльності Ради утворюється бюро Ради у складі Голови, заступника та секретаря. Рішення Бюро Ради з цих питань має силу рішення Ради.
5. У разі порушення Положення Голова Ради має право ставити на голосування Ради питання про виключення членів. Рішення приймається відкритим голосуванням 2/3 голосів Ради.  У разі виключення одного із членів Ради, рада молодих вчених установ, представником якої він був, впродовж одного місяця зобов’язана подати до складу Ради нового представника від ради молодих вчених установ. Новий представник виконує обов’язки члена Ради до завершення повноважень Ради.
6. Вищим органом Ради є Конференція (загальні збори) молодих вчених Інституту, яка збирається не менше, ніж один раз у рік у встановлений Радою день або на вимогу 10% від загальної кількості молодих вчених Інституту. На Конференцію (загальні збори) молодих вчених Інституту структурні підрозділи делегують своїх представників, кількість яких визначається за принципом рівності. Делегати підтверджують свої повноваження протоколом загальних зборів структурних підрозділів, які вони представляють. Делегат виконує свої повноваження на підставі такого протоколу, якщо загальними зборами структурних підрозділів не прийнято рішення про його переобрання. Конференція молодих вчених Інституту вважається правочинною, якщо на ній присутні не менше половини (50%) обраних делегатів від структурних підрозділів Інституту. Рішення Конференції молодих вчених вищого Інституту приймаються шляхом голосування (відкритого або таємного). З питань, що стосуються виключних повноважень Конференції молодих вчених Інституту, рішення приймаються більшістю голосів від присутньої кількості делегатів.
7. Питання, що вирішуються простою більшістю делегатів Конференції молодих вчених Інституту:

- затвердження програм та планів діяльності Ради;
- визначення основних напрямів діяльності та стратегічного розвитку Ради;
- обрання та дострокове припинення повноважень Голови Ради;
- затвердження організаційної структури Ради, затвердження її кількісного та персонального складу, Регламенту;

8. Рішення, прийняті в межах компетенції, передбаченої цим Положенням, органами Ради, є обов’язковими для виконання всіма молодими вченими Інституту.
9. Повноваження Ради:

- захищає права та інтереси молодих вчених;
- забезпечує виконання рішень Конференції молодих вчених Інституту;
- розробляє Програму діяльності (план роботи) Ради на навчальний рік;
- затверджує символіку Ради Інституту;
- приймає рішення у формі резолюцій, ухвал, декларацій, заяв, звернень, постанов та інших актів;
- обирає на посаду та звільняє з посади заступника голови Ради та Секретаря Ради за поданням Голови Ради;
- розробляє та реалізує проекти для молодих вчених (конференції, симпозіуми, тощо);
- приймає Регламент Ради;
- інформує молодих учених Інституту про свою діяльність;
- вносить пропозиції адміністрації Інституту щодо застосування заохочень до молодих вчених;
- надає допомогу молодим вченим у їх діяльності, сприяє всебічному розвитку ініціативи з боку молодих вчених Інституту;
- виконує інші функції, які не суперечать цьому Положенню.

10. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводить Голова Ради, а в разі його відсутності – Заступник голови Ради.
11. Засідання Ради можуть бути:
1) чергові;
2) позачергові – скликаються Головою Ради або на вимогу не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів Ради.
12. Про час і місце, попередній порядок денний чергового засідання Ради повідомляється не менше, ніж за п’ять робочих днів до його проведення.
13. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини обраних до її складу членів.
14. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів.