Вимоги

1. Голова Ради
1.1. Голова Ради обирається таємним голосуванням. Для обрання Головою Ради кандидат має отримати 50%+1 голос делегатів Зборів. У разі, коли жоден з кандидатів не отримав 50%+1 голос, то оголошується другий тур, в якому приймають участь два кандидати, що отримали найбільшу кількість голосів.
1.2. Кандидатури на посаду Голови Ради можуть висуватись членами Ради та у порядку самовисування з-поміж делегатів Конференції. Кандидати мають оприлюднити план роботи.
1.3 Голова Ради виконує свої повноваження до обрання нового Голови Ради. Питання про припинення повноважень Голови Ради може бути ініційоване зверненням 2/3 складу Ради. Голова Ради достроково припиняє виконувати свої повноваження за рішенням 2/3 загального складу Ради. У випадку, коли Голова Ради достроково припиняє свої повноваження, Рада делегує виконання обов’язків Голови Ради одному із членів простою більшістю голосів. Виконуючий обов’язки Голови Ради зобов’язаний впродовж місяця доформувати Раду відповідно до п.3.5 цього Положення.
1.4. Голова Ради:

- репрезентує Раду у стосунках з адміністрацією Інституту, Радою молодих вчених Національної академії медичних наук України, державними та громадськими організаціями, установами та підприємствами усіх форм власності, як в Україні, так і за її межами;
- має право підпису документів;
- здійснює оперативний контроль за діяльністю Ради та виконанням рішень;
- видає розпорядження з поточних питань;
- представляє на Конференції річний звіт про діяльність РМВ ІЗНХ;
- здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

4.3. У випадку відсутності Голови Ради його функції, за дорученням Голови Ради, виконує його заступник.
4.4. Голова Ради разом із своїм заступником відповідають за повноту і вчасність виконання плану робіт, поставлених завдань тощо.
4.5. Секретар Ради:

- здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації РМВ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ;
- веде діловодство РМВ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ;
- засвідчує документи РМВ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ;
- контролює регламент проведення Конференцій, засідань Ради та інших заходів.

2. Заступник голови Ради здійснює безпосереднє керівництво науковою, організаційно-методичною діяльністю та зовнішніми зв’язками Ради відповідно до посадових інструкцій, затверджених Радою.
2.1. Повноваження заступника Голови Ради та секретаря Ради можуть бути достроково припинені простою більшістю голосів членів Ради, якщо вони не виконують своїх обов’язків, передбачених цим Положенням. У цьому випадку Голова Ради пропонує нового заступника та секретаря Ради.
3. Член Ради має право:

- обирати і бути обраним до керівництва Ради;
- брати участь у засіданнях Ради, викладати свої погляди, вносити на розгляд свої пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань;
- за власним бажанням припинити своє членство в Раді.

3.1. Член Ради зобов’язаний:
- дотримуватись цього Положення і виконувати рішення Ради;
- виконувати взяті на себе зобов’язання згідно з розподілом обов’язків між членами Ради;
- керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямами діяльності Ради;
- у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватись рішень Ради та цього Положення.
3.2. Припинення членства в Раді може здійснюватися у випадках:
- коли впродовж роботи Ради вік будь-кого з його членів перевищить вік молодого вченого, який вказано у п.1.2. У цьому випадку перебування члена Ради у складі Ради може бути продовжено до кінця терміну повноважень Ради за згодою 2/3 загального складу Ради;
- у разі звільнення члена Ради з Інституту або іншої установи, його членство у Раді припиняється автоматично, за винятком вступу до докторантури;
- член Ради може бути відкликаний за рішенням Ради молодих вчених інших установ (Харківського національного медичного університету), представником якої він був;
- письмового повідомлення члена Ради про своє рішення вийти з її складу за власним бажанням.

3.3. У разі припинення членства одним із членів Ради рада молодих вчених установ, представником якої він був, впродовж одного місяця зобов’язана подати до складу Ради нового представника від ради молодих вчених установи. Новий представник виконує обов’язки члена Ради до завершення повноважень Ради.