Положення

1. Рада молодих вчених ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» (далі – Інститут) є колегіальним представницько-виборним об’єднанням молодих вчених, яке створено відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та об’єднує молодих вчених Інституту та, за бажанням, кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету. Положення про Раду молодих вчених Інституту затверджується Вченою радою Інституту.
2. Молодим вченим є вчений віком до 35 років, який має вищу освіту, навчається у інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі чи має науковий ступінь кандидата наук, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.
3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Національної академії медичних наук України, постановами і розпорядженнями Президії Національної академії медичних наук України, Статутом Інституту, постановами Вченої ради Інституту і цим Положенням.
4. Рада координує свою діяльність з директором Інституту та заступником директора з наукової роботи Інституту, який відповідає за вирішення питань роботу з науковою молоддю Інституту.
5. Адміністрація Інституту надає необхідну організаційно-технічну допомогу для роботи Ради та реалізації її проектів.
6. Діяльність ради здійснюється на громадських засадах та керується принципами:

- свободи наукової творчості;
- рівноправності членів Ради;
- гласності та відкритості;
- колегіальності;
- рівності прав молодих учених;
- періодичної виборності та звітності.

7. Рада може мати власну символіку, бланк з власними реквізитами, печатки, логотип, емблему  та інші реквізити, необхідні для здійснення всіх видів діяльності згідно з даним Положенням. Зразки звітно-облікової документації та інших реквізитів приймаються Радою.
8. Назва Ради.
8.1. Українською мовою: Рада молодих вчених ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України». Скорочено: РМВ ІЗНХ  ім. В.Т. Зайцева НАМНУ.
8.2. Англійською мовою: Young scientists Council of GI “V.T. Zaycev Institute of General and Urgent Surgery of NAMS of Ukraine”. Скорочено: YSC    V.T. Zaycev IGUS NAMSU.