Положення

1. Положення розроблено у відповідності до Статуту Національної академії медичних наук України, Типового статуту ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України", чинного законодавства, що регламентує діяльність науково-дослідних установ.
2. Вчена рада (ВР) створюється в Інституті для колегіального керівництва науковою діяльністю і є у правовому відношенні дорадчим органом керівників наукових установ.
3. Кількісний склад членів ВР не регламентується і нараховує, як правило, 20-25% загальної кількості наукових співробітників Інституту і визначається колективом наукових працівників шляхом відкритого голосування..
4. Не менш як три чверті складу ВР обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, керівник Інституту, його заступники і вчений секретар Інституту є членами ВР за посадою.Решта її членів призначається наказом директора Інституту.
5. До складу ВР можуть входити керівники адміністративно-господарської служби, клініки, ради молодих вчених, представники регіональних органів управління охороною здоров’я, керівники лікувально-профілактичнихта санітарно-епідеміологічних закладів, провідні вчені інших наукових установ та вищих закладів освіти.
З метою представництва інтересів трудового колективу до складу ВР може входити голова профспілкового комітету установи (за згодою).
6. Склад ВР обирається строком на три роки і затверджується Президією НАМН.
7. Зміни та ротація членів Вченої ради проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складуВР протягом року окремих її членів ВР продовжує функціонувати і позачергово перезатверджувати її склад не потрібно.
8. Участь в засіданні ВР осіб, які не є її членами, здійснюється за усним або письмовим запрошенням керівництва ВР.
9. Участь у роботі ВР її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов’язаних з роботою ВР, є безоплатною.
10. Члени ВР Інституту одночасно можуть бути членами Вченої ради інших установ та вищих закладів освіти.
11. Регламент роботи Вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи ВР, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань,складається як правило на рік і узгоджується на засіданні ВР, після чого затверджується головою Ради.
12. Засідання Вченої ради Інституту проводяться в робочий час і,як правило, у фіксовані дні тижня відповідно до календарного плану.
Засідання відбувається, якщо на ньому присутні не менш двох третин облікового складу членів ВР.
Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні ВР встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам. Рішення вважають прийнятим, якщо за нього проголосує більшість членів ВР, присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено спеціальними документами.
13. Головою ВР наукової установи призначається її директор, заступником голови – один із заступників директора Інституту, як виняток, можуть бути два заступника голови ВР; вченим секретарем ВР призначається, як правило, вчений секретар Інституту.
Директор наукової установи (голова ВР) може тимчасово делегувати повноваження голови, його заступника чи вченого секретаря ВР будь-кому з її членів.
14. Не дозволяється організовувати та проводити засідання ВРбез дозволу на це її голови, а при відсутності голови і при передачі його повноважень заступнику - заступника голови ВР.
15. Зміни переліку питань, що заздалегідь регламентовані планом роботи ВР, здійснюються членами ради шляхом відкритого голосування на основі пропозицій будь-якого члена Ради або її керівництва.
16. Основним завданням ВР як дорадчого органу є удосконалення усіх видів діяльності Інституту. Вчена рада Інституту:

- визначає перспективні напрямки наукової і науково-технічної діяльності;
- здійснює наукову та науково-технічну експертизу тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- затверджує теми дисертацій, їх наукових керівників (консультантів);
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників;
- в межах своєї компетенції розглядає питання щодо присвоєння наукових звань;
- вирішує інші питання діяльності Інституту, визначені його Статутом.

17. Розгляд кожного питання на засіданні ВР повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом. Рішення Вченої ради вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою ВР або заступником, що головував на засідання. Рішення ВР є обов'язковими для співробітників Інституту. Для керівництва Інституту рішення носять рекомендаційний (дорадчий) характер.Окремі рішення ВР можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) директора Інституту в обсязі та напрямках, що випливають з вимог Статуту Інституту, прав директора Інституту та документів, що регламентують його діяльність.

18. ВР здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окреме питання. Поточний контроль за виконанням рішень ВР здійснює заступник голови ВР та її вчений секретар.
19. Персональну відповідальність за роботу Вченої Ради несе директор Інституту.