Медична рада

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров`я України
06.08.2013 № 693

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2013 р.
за № 1719/24251

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 69 від 05.02.2016}
ПОЛОЖЕННЯ
про медичну раду закладу охорони здоров'я


I. Загальні положення 

       1.1. Це Положення визначає порядок проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичних послуг закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - ЗОЗ).
       1.2. Медична рада ЗОЗ (далі - Медична рада) створюється з метою залучення працівників закладів охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування до діяльності з проведення оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг.
       1.3. Склад Медичної ради затверджується наказом керівника ЗОЗ.
       1.4. Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.
       1.5. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ЗОЗ.


II. Основні завдання Медичної ради

       2.1. Координація діяльності структурних підрозділів ЗОЗ щодо впровадження заходів з управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг.
       2.2. Участь у моніторингу ефективності управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг у ЗОЗ.
       2.3. Розробка пропозицій та планування заходів щодо поліпшення якості медичної допомоги та медичних послуг у ЗОЗ.
       2.4. Здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги та медичних послуг вимогам клінічних настанов та протоколів у сфері охорони здоров'я.
       2.5. Підготовка та подання документації для розгляду клініко-експертними комісіями з рецензією щодо допущених порушень і помилок під час надання медичної допомоги та медичних послуг та рекомендаціями щодо унеможливлення таких помилок надалі.


III. Функції Медичної ради

       Медична рада розглядає питання та надає пропозиції керівництву ЗОЗ щодо:
- безперервного підвищення професійного рівня спеціалістів ЗОЗ;
- забезпечення прав та безпеки пацієнтів;
- динаміки показників діяльності ЗОЗ, його структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги;
- випадків смерті;
- повторної госпіталізації з одного і того самого захворювання протягом року;
- розбіжності діагнозів;
- скарг пацієнтів або їхніх близьких осіб.


IV. Права Медичної ради

       4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ЗОЗ необхідні матеріали та інформацію.
       4.2. Подавати керівництву ЗОЗ пропозиції щодо створення (у разі потреби) тимчасових комісій, експертних та робочих груп, залучення в установленому порядку до їх роботи спеціалістів ЗОЗ, представників громадських організацій (за згодою).
       4.3. Вносити пропозиції Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - відповідний орган охорони здоров’я) щодо покращення якості надання медичної допомоги та медичних послуг.
       4.4. Запрошувати на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров`я, спеціалістів ЗОЗ, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, інших підприємств, установ, організацій (за згодою).
       4.5. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів ЗОЗ стосовно виконання покладених на них завдань з питань управління якістю медичної допомоги та медичних послуг.
       4.6. Приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради, та здійснювати моніторинг їх виконання.


V. Організація діяльності Медичної ради

       5.1. Медичну раду очолює Голова - керівник ЗОЗ або призначена ним особа.
       5.2. До складу Медичної ради ЗОЗ входять керівники структурних підрозділів ЗОЗ (одна третина від складу членів ради); працівники науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, з якими співпрацює заклад (за згодою) (одна третина від складу членів ради); представники професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів (одна третина від складу членів ради) за згодою керівників.
       5.3. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом ЗОЗ.
       5.4. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
       5.5. Голова Медичної ради формує її склад, визначає заступників Голови (не більше двох), веде засідання. У разі відсутності Голови його функції виконує один із його заступників.
       5.6. На засідання, крім членів Медичної ради, можуть запрошуватися спеціалісти інших ЗОЗ, представники інших підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).
       5.7. Засідання Медичної ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
       5.8. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні двох третин її складу. При рівності голосів голос Голови Медичної ради є вирішальним.
       5.9. Рішення Медичної ради оформляються протоколом.
       5.10. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.
       5.11. Керівник ЗОЗ щокварталу подає до відповідного органу охорони здоров'я звіт про роботу Медичної ради.

 

Начальник Управління контролю якості медичних послуг

Т. Донченко