Рада молодих вчених (РМВ)


       Метою Ради Інституту є представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих вчених.


Основними завданнями Ради є такі:

1) сприяння залученню молодих вчених та осіб, які навчаються та працюють у Інституті до науково-дослідницької роботи;
2) сприяння забезпеченню правової та інформаційної допомоги молодим вченим;
3) підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;
4) сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених;
5) забезпечення участі молодих вчених у роботі колегіальних робочих та дорадчих органів Інституту;
6) підвищення рівня наукового потенціалу Інституту та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів;
7) участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та зарубіжних держав;
8) допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів тощо;
9) подання пропозицій до Вченої Ради Інституту, щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;
10) сприяння заохоченню кращих представників молодих вчених;
11) стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;
12) збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
13) сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
14) сприяння методичній та організаційній підтримці видання наукових праць молодих вчених;
15) сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
16) допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Інституту;
17) здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
18) організація співробітництва з молодими вченими інших вищих навчальних закладів, наукових установ, в тому числі міжнародними неурядовими організаціями, іноземними громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями;
19) здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті діяльності Ради і не заборонені чинним законодавством України.