Досягнення

В ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ" зареєстровано відкриття авторів В.В. Бойка, П. М. Замятіна, та ін.«Явление пьезобиосинтеза в биологических тканях» (диплом № 454 згідно заявки № А- 577 від 09.06.2012 р.). Колективом авторів в ДУ "ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ" експериментально виявлено та теоретично обґрунтовано невідоме раніше явище п’єзосинтетичного ефекту в біологічних тканинах (п’єзобіосинтез), яке докорінно змінює уявлення про біосинтез в біологічних об'єктах, а також розширюють наші пізнання в області біотехнологій.

 

При ускладнених пухлинах малого тазу розроблені та вперше в Україні втілені в лікувальний процес нові види операцій зі збереженням сечового міхура і сечоводів, що є альтернативою евісцерацій. Розроблені методики дозволяють досягти радикальності операцій при цій патології на рівні 87%, що відповідає світовим показникам та сприяє більш повноцінній медичній та соціальній реабілітації пацієнтів ( 3 патенти України).

 

 

Схема видалення пухлини прямої кишки, яка уражує  передміхурову залозу та сечоміхуровий трикутник

 

 

Розроблена медична технологія реконструкції трахеї (№0613U000102), яка дозволяє вперше в Україні реконструювати трахею із збереженням її прохідності при різних патологіях. Використання в клінічній практиці розробленої технології дозволяє досягти покращення приживлення трансплантатів, зменшити кількість ускладнень у вигляді рубцювання тканин та неспроможності анастомозів (4 патенти України).

 

Схема виділення реберно-м’язового трансплантату з перетином ребер в грудині (1), видаленням поднадкістнично ребер на ділянці а і залишенням їх на ділянці L1

 

Кінцевий вигляд заміщення циркулярного дефекту трахеї

 

Методика газоструминної дисекції, яка розроблена вперше в Україні в ДУ «ІЗНХ ім.В.Т.Зайцева НАМН України» полягає у поданні на поверхню оперованого органу вузького

 

 

Апарат для газоструминної дисекції (Pneumojet)

 

струменя газу під тиском, що перевищує міцність паренхіми печінки, залишаючи при цьому неушкодженими судинні і секреторні елементи. Це дозволяє їх кліпувати, коагулювати або перев’язувати ще до перетину без крововтрати (2 патенти України). Цей спосіб реалізується завдяки пристрою, що забезпечує тонкий газовий струмінь і можливість ним керувати у безпосередній близькості від роз’єднувальної тканини (1 патент України). На сьогодні розроблена експериментальна модель пристрою, яка може бути запущена в серійне виробництво і відрізняється від інших зразків-аналогів водоструминного, ультразвукового та електричних коагуляторів на порядок нижчою вартістю. Добавка у газовий струмінь невеликої кількості (1-5%) рідини дозволяє значно посилити «дисекційні» можливості способу, не втративши при цьому його найважливішу властивість – атравматичність (3 патенти України).

 

 

Робота газострумного дисектора

 

 

Візуальні зміни в печінці після газострумної дисекції

 

Розроблена медична технологія діагностики та лікування тромбозів в системі нижньої порожнистої вени (№0613U000027), що дозволяє вперше в Україні розробити методи диференціальної діагностики гострих венозних тромбозів для виявлення точної локалізації тромбозу, його протяжності та емболонебезпечності. Використання розробленої технології дозволяє диференціювати пристінкові та флотуючи тромби, визначати вік тромбу, наявність або відсутність передаточної пульсації. Це дозволяє своєчасно виконувати операції зі збереженням клапанного апарату вен. Використання в клінічній практиці розробленої технології дозволяє скоротити кількість післяопераційних ускладнень, знизити летальність і зберегти клапанний апарат вен, покращити естетичні результати лікування (4 патенти України).

 

 

Загальний вид пристрою, момент встановлення в нижню порожнисту вену вище проксимальної межі флотуючого тромба

 

Загальний вид пристрою, момент низведення конусоподібної частини пристрою разом з тромбом в просвіті нижньої порожнистої вени до рівня клубових вен

 

В Інституті розроблена технологія лікування глибоких та пограничних опіків від моменту діагностики до моменту оцінки результатів клінічної реабілітації: розроблені оригінальні підходи у використанні як власних тканин постраждалого, так і ксенотрансплантатів з модифікованими властивостями,методи атравматичної дистанційної оцінки ефективності проведеного лікування (томографічні, тепловізійні і ультразвукові), зроблено акцент на діагностику об’єму зон паранекрозу та на відновлення стану тканин зон паранекрозу (9 патентів України).

 

 

Магнітно-резонансна томографія з контрастуванням

в діагностиці глибини опіківого ураження

 

 

Тепловізійна  картина опіку

 

В Інституті розроблені нові методи лікування хворих з протяжними післяопіковими рубцевими стриктурами стравоходу з формуванням оригінальної гастростоми, яка дозволяє лікувати як в один, так і в два етапи в залежності від стану хворого.

 

 

Інтраопераційно: формування гастростомічної трубки

 

 

Кінцевий вигляд гастростомії – черевна стінка; 5 –гастростомічна трубка; 6 –сформована гастростома.

 

Розроблений спосіб хірургічного лікування онкологічних хворих з нерозповсюдженими процесами за допомогою трансхіатального доступу та формуванням гастростоми на шиї.

 

 

Інтраопераційно: загальний вигляд сформованого інтерпонату

 

 

 

Загальний вигляд езофагогастропластики с наявністю шлункового резервуару:4- ізоперистальтична трубка; 5 – резервуар

 

Інститут надає висококваліфіковану медичну допомогупостраждалим із мінно-вибуховими, вогнепальними та колото-різаними пораненнями серця з ушкодженням внутрішньосерцевих структур. За останні 5 років спеціалізовану реанімаційно-хірургічну допомогу надано пораненим з ушкодженням міжпередсердної та міжшлуночкової перетинок, клапанного апарату, хордального апарату папілярних м`язів серця, провідної системи серця, а також магістральних судин та наскрізних ушкоджень серця. Особлива увага приділяється хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу(4 патенти України).

 

 

1КТ-грама потерпілого з мінно-вибуховими осколковими пораненнями міокарда та перикарда в області правого і лівого шлуночка

 

 

Запропонований в Інституті доступ до пошкодженої міжшлуночкової перетинки через реканалізований вхідний канал в міокарді шлуночка в умовах штучного кровообігу

 

Вперше в Україні розроблені нові методи лікування рецидивної механічної жовтяниці пухлинного ґенезу із застосуванням різних методів візуалізації жовчних протоків (ультразвукового, рентгеноскопічного та ендоскопічного, а також їх комбінацій), а також відновлення прохідності уражених ділянок жовчних протоків із різних доступів (антеградних та ретроградних)(4 патенти України).

 

Розроблено та вперше в Україні використано методику гастропластики після комбінованої гастректомії шляхом переміщення ілеоцекального сегмента кишківника у верхні відділи травного тракту. Використання в клінічній практиці розробленої технології дозволяє створити за допомогою ілеоцекального сегмента штучний шлунок у пацієнтів після гастректомії, при цьому запобігши рефлюкса його вмісту та здійснивши залучення в процес травлення дванадцятипалої кишки. Переваги розробленої технології полягають в тому, що вона дозволяє максимально реконструювати природну фізіологічну послідовність процесу травлення та покращити якість життя пацієнта в післяопераційному періоді. На всі види оперативних втручань отримано 22 Патенти України, зареєстрована нова технологія лікування місцево-розповсюдженого раку шлунку (№ 0109U000365).

 

 

 

Об’єм видаляємих тканин при комбінованій субтотальній дистальній резекції шлунка з поперекової ободової кишки і пухлиною в одному блоці з мобілізацією ілеоцекального сегменту для гастропластики

 

 

Кінцевий вид операції гастректомії з гастропластикою ілеоцекальним сегментом

 

Розроблена технологія лікування хворих з новоутвореннями середостіння з ураженнями верхньої та нижньої порожнистих вен. При відсутності можливості радикального видалення пухлини, яка проростає в нижню порожнисту вену, застосовують обхідне аурікулокавальне шунтування. Для накладення анастомозу протеза з нижньої порожнистої вени в клініці розроблена методика із застосуванням тимчасового ендокавального шунта(4 патенти України).

 

 

 

а - Способи ушивання магістральних вен.

б - Резекція верхньої полої вени з протезуванням задопомогою ПТФЕ-протезу

 

У відділенні хірургічних інфекцій вперше в Україні сумісно з фахівцями Інституту радіофізики і електроніки НАН України розроблена нова технологія лікування гнійно-запальних захворювань і гнійно-септичних післяопераційних ускладнень за рахунок високочастотного електромагнітного опромінення. З’ясовано, що вкрайвисокочастотне опромінення має позитивний вплив у лікуванні гнійних ран, перитоніту, інфікованого панкреонекрозу, пневмонії, емпієми плеври, показана його ефективність в опроміненні черевної порожнини в комплексі профілактики злукоутворення в післяопераційному періоді. Розроблений аплікатор для внутрішньопорожнинного опромінення до стандартного апарата МРТ-А.

 

 

Зовнішній вигляд розроболеного пристрою для інтракорпорального КВЧ опромінення

 

 

 

КВЧ опромінення черевної порожнини