У 2021 р. лабораторії з імуноферментним і імунофлюоресцентним аналізом 30 років.

У липні 2021 р. діагностичній лабораторії з імуноферментним і імунофлюоресцентним аналізом ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України» виповнюється 30 років.

 

       В Інституті загальної та невідкладної хірургії МОЗ України в 1991 р. директором Інституту був академік Володимир Терентійович Зайцев, який підтримав ініціативу наукового співробітника відділення анестезіології та реанімації Клімової Олени Михайлівни з розробки нового фундаментального напрямку в галузі вивчення клітинного імунітету, що було актуальним в період перепідпорядкування Інституту з відомства МОЗ до Академії медичних наук України. І в липні 1991 року була організована діагностична лабораторія, що складається з 3 дослідних груп. 

 

 До цього в інституті вже була імунологічна лабораторія, яка виконувала клінічні серологічні дослідження гуморальних факторів імунітету під керівництвом к.м.н. Федоренко Л.Т. Структура лабораторії включає 3 підрозділи: група молекулярних і клітинних технологій, група імунофлюоресцентного аналізу, група імуноферментного аналізу. Штат співробітників включає 11 осіб. Весь цей час керівництво лабораторією здійснюється професором Клімовою Оленою Михайлівною. У лабораторії впроваджено безліч класичних і сучасних методів дослідження вродженого, адаптивного гуморального і Т-клітинного імунітету.

Проведені багаторічні дослідження з вивчення активності субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів, маркерів апоптозу СD95 + на імунних клітинах і цитокінового статусу в учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з хірургічною патологією в віддалений період, з урахуванням реконструкції індивідуальних доз опромінення, для оцінки ефектів радіаційного впливу на здоров'я людини і формування патологічних наслідків, що дозволило проводити спрямовану корекцію імунорезистентності.

Серйозною проблемою в медицині невідкладних станів і раніше залишається розробка і застосування персоніфікованих лікувально-діагностичних алгоритмів. На сучасному етапі розвитку науки накопичено величезний арсенал нових знань про регуляторні механізми, які визначають ступінь зворотності патологічних процесів.

В даний час в лабораторії проводяться дослідження імунобіологічних маркерів при невідкладних хірургічних станах,  оскілки не до кінця з'ясовані питання щодо ролі тригерних факторів і індивідуальних особливостей імуногенезу в розвитку загрозонебезпечних станів, в тому числі у пацієнтів з Соvid-асоційованої патологією. Це ускладнює диференціальну діагностику і вибір тактики лікування у хворих з цирозом печінки, з синдромом спленомегалії, портальною гіпертензією, ОЖКК, кишковою непрохіднісю, панкреанекрозом, аневризмою та тромбоемболією судин, інфарктами, спонтанним пневмотораксом, холангітом, тимусзалежною міастенією і новоутворенням, стриктурами стравоходу і спайковою хворобою .

Пріоритетним напрямком в дослідженнях лабораторної медицини для вибору тактики лікування є діагностика значущих змін сироваткових гуморальних факторів і клонів імунокомпетентних клітин, які забезпечують різноспрямовану регуляцію метаболізму, включаючи процеси клітинної проліферації, транскрипції і трансляції багатьох білкових субстратів, ферментних систем, факторів згортання і фібринолізу, адаптерних білків, цитокінів і факторів росту. У діагностичної лабораторії спільно з НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна розроблена біоіндикаторна клітинна тест-система для моніторингу факторів імунореактивності і імунорезистентності у пацієнтів. Старший науковий співробітник Лавінська Олена Володимирівна успішно захистила дисертаційну роботу з цієї тематики і сьогодні успішно виконує дослідження в галузі проточної цитофлуориметрії. У 2020 р Лавінська О.В. отримала стипендію ім. І.І. Мечникова в галузі фундаментальної науки з біології і медицини.

       

Сьогодні в лабораторії одним з наукових напрямків є вивчення медіаторних систем і співвідношення субпопуляцій регуляторних Т-лімфоцитів, оскільки розвиток і протягом багатьох загрозонебезпечних станів, в тому числі при серцево-судинної і легеневої патології, залежить від порушення синтезу адаптерних білків, продукції фактора росту судин - VEGF, функції прозапальних цитокінів та регуляторної ролі Т-хелперів - CD4 + CD25 + CD127- - продуцентів протизапального інтерлейкіну-10 (ІЛ-10).

       Діагностично значущим для вибору схем індивідуальної таргетной терапії, спрямованої проти спектру інфекційних чинників вірусної і бактеріальної природи, є дослідження поліморфізму генів цитокінів та клітинних толл-лайк рецепторів імунокомпетентних клітин (TLR), що виконуються в діагностичній лабораторії. Дослідження сироваткових цитотоксичних факторів і продуктів їх взаємодії з імуноглобулінами, а також виявлення репертуару автоантитіл (ААТ) при цирозі печінки, ускладненому гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією, дозволить здійснити вибір тактики лікування - виконання спленектомії або емболізації судин селезінки, оцінити ефективність багатоетапного хірургічного лікування хворих.

       Розробка методів оцінки імунних факторів та нейромедіаторів з урахуванням фази запальної реакції у пацієнтів з пораненнями внутрішніх органів, нижніх кінцівок, а також з посттравматичними нейропатіями, проводиться сумісно з хірургами нашого інституту та військового шпиталю.

    Щорічно в лабораторії проводиться визначення широкого спектру параметрів (52) з використанням імуноферментного, імунофлуоресцентного і спектрофотометричного методів, світлової і конфокальної мікроскопії, та методу проточної цитофлуориметрії. За розробленим протоколом обстежуються сотні пацієнтів з ускладненою хірургічною патологією, а сьогодні і пацієнти з Covid-асоційованої патологією.

       У 2013 р., завдяки ініціативі директора нашого Інституту член.-кор., професора Валерія Володимировича Бойко і під його керівництвом були завершені дослідження з оцінки феномену пьезобіосинтезу в біологічних тканинах. Даний феномен був зареєстрований як наукове відкриття, за яке учасники наукового колективу, в тому числі зав. лаб. Климова О.М., отримали дипломи та нагороджені срібними медалями П.Л. Капіци.

       Виконання багатьох наукових тем лабораторії здійснюється у співпраці з іншими науковими установами - Інститутом біології, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Військово-медичним клінічним центром Південного регіону, Харківським національним медичним університетом, Інститутом мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова, Харківським міжобласним спеціалізованим медико-генетичним центром рідкісних (орфанних) захворювань, Інститутом медичної радіології і онкології ім. С.П. Григор'єва, Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини, Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна (м.Київ), Інститутом клітинної терапії (м.Київ).

       На базі лабораторії підготовлено понад 50 магістерських робіт, понад 20 кандидатських і докторських дисертацій. Співробітники лабораторії проводять майстер-класи з підвищення кваліфікації співробітників установ медичного та біологічного профілю.

       Результати досягнень щорічно представляються на вітчизняних конференціях, з'їздах, конгресах, симпозіумах і зарубіжних імунологічних форумах (в Іспанії, Італії, США, Фінляндії, Німеччини).

       Основними досягненнями лабораторії за цей час стали понад 800 друкованих праць, 3 монографії (у співавторстві), 23 патенту. Лабораторія самостійно виконала 5 науково-дослідних робіт. Щорічно співробітники лабораторії є співвиконавцями багатьох науково-дослідних робіт Інституту.

       Задум був реалізований - результати фундаментальних досліджень сьогодні ефективно впроваджуються в практичну охорону здоров'я.

Інститут цілодобово надає невідкладну хірургічну допомогу усім, хто її потребує.
(23.02.2022) Закупівля "Промислові гази" (2 лота - «Кисень медичний газоподібний»), 23.02.2022 р.
(17.02.2022) Інформація щодо процедур закупівлі «Фармацевтична продукція» 17.02.2022 р.
Процедура закупівлі «Послуги з розподілу електричної енергії», 08.02.2022 р.
Процедура закупівлі «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», 24.01.2022 р.
Процедура закупівлі «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція», 16.12.2021 р.
(15.12.2021) Процедура закупівлі "Електрична енергія", 15.12.2021 р.
(02.12.2021) Процедура закупівлі "Послуги з централізованого водопостачання", 02.12.2021 р.
Процедура закупівлі «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»
07 жовтня 2021 р. пішов з життя Гур'єв Юрій Олександрович, серцево-судинний хірург
02 жовтня 2021 р. пішла з життя БІЛОУСОВА ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА, лікар – фізіотерапевт
Інформація щодо процедур закупівлі «Пропофол; Омепразол; Атракуріум»
Інформація щодо процедур закупівлі «Шприцева помпа»
(05.10.2021) Інформація про об’єкти оренди
Інформація щодо процедур закупівлі «Агрохімічна продукція»
У 2021 р. лабораторії з імуноферментним і імунофлюоресцентним аналізом 30 років.
Інформація щодо закупівлі: Апарат ШВЛ неонатальний; Апарат інгаляційної анестезії
Інформація щодо процедур закупівлі «Стерилізатор паровий»
Інформація щодо закупівлі «Апаратура для радіотерапії, електротерапії та фізичної терапії»
(11.06.2021) Відбулася онлайн-конференція молодих вчених
Інформація щодо процедур закупівлі «Система рентгенівська діагностична-2 найменування»
Інформація щодо процедур закупівлі «Лікарські засоби різні» (6 лотів)
Інформація щодо процедур закупівлі «Лікарські засоби різні» (4 лота)
Інформація щодо процедур закупівлі «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»
Інформація щодо процедур закупівлі «Медичні матеріали» (3 лота)
Інформація щодо процедур закупівлі «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини»
Інформація щодо процедур закупівлі «Медичні матеріали» (5 лотів)
Інформація щодо закупівлі «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»
Інформація щодо закупівлі «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»
Інформація щодо процедур закупівлі «Устаткування для операційних блоків»
Повідомлення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.003
Перелік нерухомого майна за діючими договорами 2021 року
Інформація щодо процедур закупівлі «Фармацевтична продукція» (13 найменувань)
Інформація щодо процедур закупівлі «Фармацевтична продукція» (10 найменувань)
Інформація щодо процедур закупівлі «Фармацевтична продукція»(27 найменувань)
Інформація щодо процедур закупівлі «Розподіл води» на 2021 рік
Інформація щодо процедур закупівлі «Фармацевтична продукція» (Наркотичні засоби)
Інформація щодо процедур закупівлі «Пара, гаряча вода та пов’язана продукція» на 2021 рік
Інформація щодо процедур закупівлі «Послуги з відведення стічних вод» на 2021 рік
Інформація щодо процедур закупівлі «Кисень медичний газоподібний»
Інформація щодо процедур закупівлі «Розподіл електричної енергії» на 2021 рік
(23.11.2020) ФІЛЬМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ'ЯТІ ПЕТРА ДМИТРОВИЧА ФОМІНА
(10.11.2020) 10 листопада 2020 р. пішов з життя БАБИНКІН БОРИС ІВАНОВИЧ, видатний лікар - хірург
У зв’язку з карантином засідання Асоціації хірургів будуть відбуватися у форматі он-лайн.
(27.08.2020) Наказ МОН від 18.08.2020 № 1064 Про утворення спеціалізованих вчених рад
(26.06.2020) Перелік договорів оренди, термін дії яких закінчується у 2020 року
(25.06.2020) Сьогодні 25 червня 2020 року на 81 році пішов з життя ПЕТРО ДМИТРОВИЧ ФОМІН
22-24.06.2020 р. відбудеться он-лайн конференція «Актуальні питання невідкладної хірургії»
12.06.2020 р. відбулася онлайн-конференція молодих вчених
УВАГА! НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ CТАТЕЙ В ЖУРНАЛ "ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА"
Повідомлення про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 64.567.001
(24.09.2019) Здається в оренду нежитлове приміщення ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
Офіційна позиція НАМНУ з приводу неправдивої інформації від МОЗ України
4 - 5 квітня 2019 р. відбулася КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні питання невідкладної хірургії»